National Certified Reference Material (NCRM)

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

ଜାତୀୟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଫରେନ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ (NCRM)

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ବେନୋଜିକ୍ ଏସିଡ୍ (କ୍ୟାଲୋରିମେଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ) ର ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ରେଫରେନ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, କୋଇଲା, ସାମରିକ ଶିଳ୍ପ, ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ମୂଲ୍ୟ ମାପ ପାଇଁ CRM ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |


 • କୋଡ୍:GBW (E) 136695 |
 • ବ୍ୟାଚ୍ ନମ୍ବର:2021-01
 • ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

  ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

  ଉତ୍ପାଦର ପରିଚୟ |

  ଅମ୍ଳଜାନ ବୋମା କ୍ୟାଲୋରିମିଟରର ଯାଞ୍ଚ / କାଲିବ୍ରେସନ୍ ପାଇଁ CRM ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକର ସଠିକତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, କୋଇଲା, ସାମରିକ ଶିଳ୍ପ, ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୟାଲୋରିଫିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ମାପ ପାଇଁ CRM ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |

  GBW(E)136695 (1)
  GBW(E)136695 (2)

  ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରସ୍ତୁତି |

  ବେନୋଜିକ୍ ଏସିଡ୍ ଡିଷ୍ଟିଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା 99.96% ଅଟେ |ଏହା ପ୍ରାୟ g। G ଗ୍ରା ଟାବଲେଟରେ ତିଆରି ହୋଇ ସଫା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଏ |

  ପ୍ରମାଣିତ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ

  ସାରଣୀ 1. ବେନୋଜିକ୍ ଏସିଡ୍ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ |

  ସଂଖ୍ୟା

  ନାମ

  ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ * (J / g)

  ଅନିଶ୍ଚିତତା (J / g) (k= 2)

  GBW (E) 136695 |

  ବେନୋଜିକ୍ ଏସିଡ୍ |

  26456

  25

  ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି |

  ଏହି ମାପଗୁଡିକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବୋମା କ୍ୟାଲୋରିମିଟର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |

  ସମଲିଙ୍ଗୀତା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଯାଞ୍ଚ |

  ମାପ କ୍ରମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କୋଡ଼ିଏ ବୋତଲ ମନଇଚ୍ଛା ମନୋନୀତ |ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋତଲରୁ ଏକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନମୁନାକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ବୋମା କ୍ୟାଲୋରିମିଟର |CRM ର ସମାନତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରିଏନ୍ସ (F) ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ F α, ନମୁନା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟେ |

  ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ସମାପ୍ତି: ଏହି CRM ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଫେବୃଆରୀ 1, 2031 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ valid ଧ ଅଟେ |

  ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ |

  ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଫରେନ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କଭର ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲରେ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି |ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋତଲରେ ନିଟ୍ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 35g ଅଟେ |ଗଚ୍ଛିତ ହେଲେ ଶୁଷ୍କତା ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି |

  ଲାବୋରେଟୋରୀ

  ନାମ: ଶାଣ୍ଡାଙ୍ଗ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଟାଲର୍ଗିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ କୋ।

  ଠିକଣା: 66 ଜିଫେଙ୍ଗ ଇଷ୍ଟ ରୋଡ୍, ଜିନାନ୍, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ, ଚୀନ୍;

  ୱେବସାଇଟ୍:www.cncrms.com

  ଇମାଇ:cassyb@126.com

  New standard coal1

  ଦ୍ by ାରା ଅନୁମୋଦିତ: ଗାଓ ହଙ୍ଗଜି |

  ଲାବୋରେଟୋରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

  ତାରିଖ: ଫେବୃଆରୀ 1, 2021 |


 • ପୂର୍ବ:
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

 • ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |